Про нас

 

СТАТУТ   Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
 

Коротка довідка про діяльність Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків

       

ПРIОРИТЕТНI НАПРЯМИ НАУКОВОI ДIЯЛЬНОСТI:

 • науково-технологічне забезпечення галузі буряківництва України та підготовка наукових кадрів;
 • розробка генетичних, біотехнологічних та фізіолого-біохімічних методів створення нових вихідних матеріалів для селекції цукрових буряків на гетерозис;
 • створення конкурентоспроможних, високопродуктив-них, стійких до комплексу несприятливих факторів зовніш-нього середовища гібридів цукрових буряків, придатних для механізованих технологій виробництва, що забезпечують збір цукру 8,5-9,0 т/га;
 • розробка принципово нових ресурсо- і енергозберігаю-чих технологічних процесів та технологій вирощування і збирання цукрових буряків та їх насінників, адаптованих до грунтово-кліматичних зон бурякосіяння, з метою досягнення максимального генетичного потенціалу продуктивності культури та високого коефіцієнту розмноження насіння;
 • розробляння технологій підготовки насіння цукрових буряків до сівби (шліфування, калібрування, інкрустація, дражування, обробка захисно-стимулюючими речовинами), доведення його якісних показників до міжнародного рівня та реалізація;
 • наукове обґрунтування побудови бурякових сівозмін у нових умовах господарювання та земельних відносин, розробка систем обробітку ґрунту та удобрення з розрахунку на запланований урожай, застосування інтегрованої системи захисту посівів від бур’янів, шкідників та хвороб на основі прогнозування їх появи;
 • створення нових конкурентоспроможних, високопродуктивних сортів та гібридів кормових буряків, зернових, зернобобових, круп’яних культур та трав, цикорію кореневого, стевії медової, розробка технологій їх механізованого вирощування та насінництва, реалізація насіння високих репродукцій та розсади стевії;
 • визначення патентоспроможності та науково-технічного рівня науково-дослідних робіт
 • обґрунтування організаційно-економічної моделі оптимального функціонування буряко-цукрового підкомплексу АПК України за ринкових умов, розробки проектів короткострокових та довгострокових програм його розвитку;
 • наукове консультування та наукова експертиза з питань ведення буряківництва
 • розробляння та впровадження у виробництво технологій вирощування і перероблянняфітоенергетичних культур (міскантусу, свічграсу, цукрового сорго, цукрових та кормових буряків та інш.) для виробництва різних видів біопалива: рідкого (біоетанол, біобутанол), газоподібного (метан, синтезгаз) та твердого (паливні гранули, брикети, щепа)

 

Приєднані файли: 
ДолученняРозмір
СТАТУТ3.93 МБ