Лабораторія агроекомоніторингу і проблем землеробства

Ел. пошта: 

 

Завідувач лабораторією:
Цвей Ярослав Петрович, доктор с.-г. наук, професор

 

Співробітники лабораторії:

 

Головний науковий співробітник – Панасюк Броніслав Якович – академік НААН України, професор, доктор економічних наук, заслужений економіст України – опублікував понад 170 наукових праць, з них 20 одноосібних монографій на економічну, політичну, філософську, історичну та художню тематику. Має 15 теоретичних і практичних розробок, на більшість з яких одержано державні свідоцтва про авторське право власності. Основна тематика досліджень – економічне прогнозування та планування, державне регулювання, історичні та суспільно-природничі дослідження – тел. 275-46-66.

 

Бондар Світлана Олександрівна, ст.н.с.
Волоха Микола Петрович, кандидат наук, с.н.с.
Гоголь Людмила Олексіївна, ст.н.с.
Кісілевська Марія Олександрівна, ст.н.с.
Терещенко Ганна Іванівна, м.н.с.

Характеристика наукових досліджень

Вивчення зміни родючості ґрунту під впливом системи ведення сівозміни, обробітку і удобрення. Проведення системи агроекологічного моніторингу в зоні Лісостепу України по оцінці агрохімічних, мікробіологічних гербологічних, фітопатологічних, і ентомологічних показників. Оптимізація і системи сівозмін для господарств всіх форм власності в залежності від спеціалізації господарювання, удосконалення системи обробітку ґрунту з елементами його мінімалізації з урахуванням нових грунто-обробних знарядь.
Обґрунтувати потребу у використанні побічної продукції зернових культур на біопаливо в залежності від насичення сівозміни зерновими та просапними культурами .

Завершені розробки:

1. Високопродуктивні коротко ротаційні сівозміни для господарств всіх форм власності;
2. Відновлення і збереження родючості чорноземних ґрунтів з метою підвищення продуктивності сільськогосподарських культур;
3. Енергозберігаючі способи обробітку ґрунту;
4. Способи використання мікробіологічних препаратів під зернові культури і цукрові буряки;
5. Способи застосування рідких гуманних добрив, мікроелементів на основі халатів у технології вирощування зернових культур і цукрових буряків .

Послуги:
Проведення агрохімічних досліджень ґрунту для оцінки його родючості і системи удобрення. Розробка системи ведення сівозмін в залежності від господарювання, енергозберігаючого способу обробітку ґрунту, по системі застосування гербіцидів.

Найважливіші публікації співробітників підрозділу

1. Я.П.Цвей Родючість ґрунту і продуктивність сівозмін /, редкол. : монографія, Центр інформаційних технологій К.: 2014. – с. 413
2. Заришняк А.С., я.п. Цвей, Іваніна В.В. Оптимізація удобрення та родючості ґрунту в сівозмінах // монографія. – К.: Аграр. наука, 2015. – 208 с.
3. я.п. Цвей, В.М. Сінченко, В.В. Іваніна Рекомендації по оптимізації різноротаційних сівозмін для господарств всіх форм господарювання в умовах Лісостепу України,// ЦП «КОМПРИНТ» м. Київ, 2015 – с.55
4. Цвей Я.П., Вакуленко М.О., Колібабчук Т.В. Рекомендації з енергоощадного способу основного обробітку ґрунту з елементами мінімізації ЦП «КОМПРИНТ» м. Київ, 2015 – с.32
5. Цвей Я.П., Іваніна В.В., Вакуленко М.О. Рекомендації по регулюванню і збереженню родючості чорноземних ґрунтів ЦП «КОМПРИНТ» м. Київ, 2015 – с.20
6. Цвей Я.П., Бондар С.О., Дубовий Ю.П. Вплив системи удобрення зерно просапної сівозміни  на урожай побічної продукції озимої пшениці Лісостепу України Збірник наукових праць ІБКіЦБ. – К.: 2013. – вип.19. – с.118 – 120.
7. Я.П. Цвей, В.В Іванина, ю.п. Дубовый Влияние севооборота и системы удобрения на фосфатный режим чернозема выщелоченного Земледелие. – 2014 г. - № 2. с. 17-20.
8. Цвей Я.П., Торлина О.М, Л.Н. Левченко Продуктивность сахарной свеклы в зависимости от звеньев короткоротационных севооборотов // Сахарная свекла 2016 г.-№ 2, -с.27
9. Цвей Я.П. Склад гумусу чорноземів залежно від системи удобрення в короткоротаційних сі-возмінах / Цвей Я.П., Бондар С.О., Кісілевська М. О.// Вісник аграрної науки - 2016р. - №9 с.5-9
10. Цвей Я.П., Торліна О.М., Воронюк Н.М. Агрохімічні показники чорнозему залежно від системи удобрення буряків цукрових і ланок сівозмін //Вісник аграрної науки 2016 р. - № 1, с. 23-26.
11Чередничок А.І. «Ефективність нового калійного добрива "Калімаг-30" при внесенні під цукрові буряки на сірих лісових ґрунтах.» // Збірник наук. праць. – К.: НАУ, 2005. – Вип. 87. – С. 157-160

Підготовлені кандидати с. г. наук, доктором с. г. наук, професором ІБК і ЦБ НААН України Цвеєм Ярославом Петровичем

1. Широконос Анатолій Миколайович. Тема дисертації: «Вплив сірки, молібдену і мікробних препаратів на азотне живлення, врожай і якість картоплі на дерново-підзолистих ґрунтах Полісся України.» Спеціальність 06.01.04 – агрохімія, Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук, 2004 рік.

2. Ременюк Юрій Олександрович. Тема дисертації: «Продуктивність ланки сівозміни за різних обробітків ґрунту в умовах Північного Лісостепу України» Спеціальність 06.01.01 – загальне землеробство, Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук, 2009рік.

3. Леньшин Олександр Григорович. Тема дисертації: «Продуктивність короткоротаційних сівозмін залежно від насичення зерновими та просапними культурами в умовах Правобережного Лісостепу». Спеціальність 06.01.01– загальне землеробство. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук, 2013 рік.

4. Тищенко Микола Володимирович Тема дисертації: «Ефективність вирощування буряків цукрових за різного насичення й удобрення в зерно бурякових сівозмінах Лівобережного Лісостепу України». Спеціальність 06.01.01 – загальне землеробство. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук, 2015 рік.

5. Бойчук Олег Віталійович «Вплив обробітку ґрунту на його родючість та продуктивність коротко ротаційної плодозмінної сівозміни Правобережного Лісостепу України». Спеціальність 06.01.01– загальне землеробство. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук, 2015 рік.

6. Власенко Володимир Сергійович Продуктивність зерно-просапної ланки плодозмінної сівозміни в Лівобережному Лісостепу України залежно від агротехнічних заходів Спеціальність 06.01.01– загальне землеробство. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук, 2016 рік.