Бібліотека

 

Діяльність науково-технічної бібліотеки Інституту бiоенергетичних культур i цукрових буряків НААНУ

Діяльність науково-технічної бібліотеки Інституту біоенергетичних культур i цукрових буряків Національної академії аграрних наук України спрямована на використання планів науково-дослідних робіт Інституту, до якого належить науково-технічна бібліотека; збирання даних та інформування про нові досягнення аграрної науки та передового досвіду в галузі біоенергетики, буряківництва та сільського господарства.
Основним завданням науково-технічної бібліотеки Інституту біоенергетичних культур i цукрових буряків Національної академії аграрних наук України є своєчасне інформування читачів про нові досягнення галузі буряківництва та сільського господарства, бібліотечно-бібліографічне обслуговування наукових співробітників, аспірантів, спеціалістів-аграріїв.

Основний напрям роботи – формування довідково-інформаційного фонду бібліотеки, бібліотечно-бібліографічне обслуговування наукових співробітників, спеціалістів-аграріїв, аспірантів та інших, наукова обробка літератури, бібліотечно-інформаційне забезпечення наукових досліджень, пропагування аграрної політики країни, висвітлення досягнень науки й техніки та передового досвіду в агропромисловому виробництві. НТБ обслуговує працівників ІБКiЦБ та наукових працівників, аспірантів, студентів та інших співробітників зі всієї України і зарубіжжя, та м. Києва. Кількість зареєстрованих користувачів на 2020 рік складає 158 осіб, а обслужених користувачів – 159 осіб.

У бібліотеці створені всі умови для якісного обслуговування. З метою інформування користувачів про нові досягнення аграрної науки науково-технічна бібліотека використовує масові, групові та вибіркові форми інформування. Це книжкові виставки, добірки літератури за темами, видання довідок та консультацій, перегляди нових надходжень, вибіркова інформація.
Комплектування книжкового фонду бібліотеки відбувається відповідно тематиці науково-дослідних робіт інституту. Основними джерелами комплектування є: видавництва, книжкові магазини, передплата періодичних видань, дари користувачів та книгообмін.
Інститут біоенергетичних культур i цукрових буряків НААН здійснює підписку на українські та російські періодичні видання. Зарубіжну періодику бібліотеці надає дирекція інституту.
Загальний фонд НТБ становить 90106 примірники.
У бібліотеці є розвинута система каталогів та картотек, яка сприяє розповсюдженню інформації про літературу.
Література у бібліотеці систематизується по УДК. До систематичного та системно-комплексного каталогів по цукрових буряках ведеться алфавітно-предметний покажчик. Нова наукова література обробляється і складаються списки нових надходжень. У довідковому апараті відображається інформація з вітчизняних, російських та інших зарубіжних джерел інформації.
Бібліотека відкриває в каталогах рубрики в галузі виробництва біосировини й біопалива, переробки біосировини в альтернативні види палива: тверде, рідке, газоподібне. Основні рубрики: Закони, Постанови, наука про енергетику, ринок, ціни, альтернативна енергетика, біоенергетика, біогаз, біопаливо, біоетанол, біоенергетичні технології, техніка і біотехнології, біомаса, біоенергетичні культури, фітоенергетика, економіка та інші. Бібліотека робить все можливе щоб задовольнити потреби читачів.
У фонді науково-технічної бібліотеки Інституту біоенергетичних культур i цукрових буряків, яка була заснована в 1922 році, зберігаються найбагатші зібрання вітчизняної та зарубіжної літератури про буряківництво та сільське господарство. На даний час бібліотека має найбільш повне зібрання літератури про цукрові буряки на Україні. Бібліотека виконує функцію депозитарію з унікальним фондом 19201 примірник. Зокрема 3445 примірника книг на російській та українській мовах; всього 15756 періодичних видань із них українською та російською мовами 11578 примірника, зарубіжної періодики – 4178.

Із них бібліотека має рідкісні видання книг та журналів: вітчизняні, російські та іноземні.
Наприклад:
Книги:

• Визнер Ю. Биология растений с приложением исторического очерка ботаники, 1982 г.;
• Гертвиг О. Клетки и ткани. Основы общей анатомии и физиологии, 1894 г.;
• Дарвин Ч. Происхождение видов, 1868 г.;
• Паркер Т. Лекции по элементарной биологии, 1901 г.;
• Фаусек В.А. Этюды по вопросам биологической эволюции, 1899 г.;
• Ферьер Э. Дарвинизм. Популярное изложение теории Дарвина и ее приложение к жизни растений, животных и человека. 1891 г.;
• Wallace A.R. Contributions to the Theory of Natural Selection. (Теория естественного отбора), 1870 г.;
• Баранецкий О.В. Об усвоении растениями свободного азота, 1894 г.;
• Де-Бари А. Морфология и физиология грибов, лишаев и миксомицетов, 1872 г.;
• Баталин А.О. Механика движения насекомоядных растений (Исследования), 1876 г.;
• Бекетов А. Курс ботаники. Морфология, систематика и географическое распределение семейств, таблицы для определения семейств и родов Европейской России с их описаниями. Однодольные, 1889 г.
• Богданова С. Отношения прорастающих семян к почвенной воде. Опытное исследование, 1889 г.;
• Варминг Э. Систематика растений. 2-е русское издание, исправленное и значительно пополненное очерком важнейших сведений из морфологии растений и обзором ботанических систем, 1898 г.
• Вотчал Е.Ф. О движении пасоки (воды) в растении. Критическое и экспериментальное исследование, 1897 г.;
• Горожанкин И.Н. Лекции по морфологии и систематике архегониальных растений, 1897 г.;
• Декандоль А. Введение к изучению ботаники, или Начальный курс этой науки, содержащий органографию, физиологию, методологию, географию растений, обозрение растений ископаемых, ботаники врачебной и истории ботаники, 1838 г.;
• Майер А. Учение о питании зеленых растений. Изложение в 25 лекциях. Для студентов университетов, высших сельскохозяйственных учебных заведений и для самообразования, 1898 г.;
• Ротерт В. Анатомия растительной клетки. Курс анатомии растений (Лекции, читанные на физико-математическом факультете Императорского Казанского Университета), 1895 г.
• Фаминцын А.С. Обмен веществ и превращение энергии в растениях, 1883 г.;
• Чугунов А. Современное состояние вопроса о питании растений, 1854 г.;
• Зорауер Р. Физиология растений для садовников. Пособие для практиков при выполнении садовых работ, а также руководство для обучения в школах, 1893 г.;
• Прянишеиков Д.Н. Белковые вещества и их превращения в растении в связи с дыханием и ассимиляцией, 1899 г.;
• Дюкло Е. Ферменты. Болезни, 1883 г.
• Михайлов В. О студенистом состоянии белковых веществ, 1888 г.;
• Крутицкий П.Я. Практические занятия по гистологии растений. Руководство для начинающих, 1882 г.
• Берестнев Н.М. Актиномикоз и его возбудители, 1897 г.;
• Бородин И.П. Краткий очерк микологии, 1897 г.;
• Гоби Хр., О ржавчинных грибах (VREDINEAE), 1891 г.;
• Кренке В.Д. О сельском хозяйстве, 1890 г.;
• Тэера А. Основания рационального сельского хозяйства, 1830 г.;
• Шмидт К. Химико-физиологические основания земледелия и скотоводства, 1867 г.;
• «Пады». Имение Василия Львовича Нарышкина. Естественно-исторический очерк, 1894 г.;
• Широких И. Основные приемы повышения урожаев при помощи рациональной культуры полей, 1897 г.;
• Краткий очерк работ экспедиции по осушению болот в центральном районе, 1896 г.;
• Будрин П. Искусственные преимущественно азотистые удобрения, 1888 г.;
• Костычев П. Учение об удобрении почв, 1884 г.;
• Варлих Б.К. Важнейшие болезни наших культурных растений, причиняемые паразитными грибами, 1897 г.;
• Гоберландт Ф. Растениеводство, 1880 г.;
• Гаврененко Ф.А. Руководство к разведению сахарной свекловицы, 1883 г.;
• Золдкевич А.Е. Задачи исследования в области культуры сахарной свеклы и их организация, 1892 г.
• Результаты сравнительных опытов посева различных сортов сахарной свеклы произведенных по инициативе Варшавского отделения общества, 1895 г.

Періодика:

• Вестник русского сельского хозяйства, с 1889 г.;
• Вестник сельского хозяйства, с 1900 г.;
• Ежегодник по сахарной промышленности, с 1890 г.;
• Записки Императорского общества сельского хозяйств, с 1889 г.;
• Записки по свеклосахарной промышленности, с 1872 г.;
• Земледелие, с 1885 г.;
• Земледельческая газета, с 1876 г.;
• Почвоведение, с 1902 г.;
• Хозяин, с 1896 г.;
• Arbeiten aus der Biologischen, з 1901 р.;
• Beiträge Zur Pflanzenzucht, з 1911 р.;
• Blätter für Zuckerrübenbau, з 1894 р.;
• Die Deutsche Zuckerindustrie, з 1902 р.;
• Gazeta Cukrownicza, з 1894 р.;
• Sugar, з 1924 р.;
• Zeitschrift für Landwirtschaft, з 1876 р.;
• Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten, з 1819 р.;
• Zeitschrift des Vereins für die Rübenzucker Industrie, з 1892 р.;
• Zeitschrift für Zuckerindustrie in Böhmen, з 1882 р.

Та інші назви та роки рідкісних видань. (Всього 19201 примірник).

Унікальний фонд виділений в окрему кімнату і створені всі умови для його зберігання.
Унікальним фондом можна користуватися лише в читальному залі науково-технічної бібліотеки.

Створено електронний реєстр Унікального фонду.

Довідково-пошуковий фонд бібліотеки складається з економічної та спеціальної літератури за фахом. До складу фондів первісних документів належать вітчизняна та зарубіжна література про цукрові буряки, природничо-наукова та технічна література по сільському господарству, ксерокопії статей з зарубіжних журналів, переклади, дисертації, автореферати, рукописи. Частина документів є на мікрофішах, мікрофільмах та електронних носіях.
За системою вибіркового розповсюдження інформації 11 абонентів. В режимі «Запит-відповідь» було надано 218 довідки. Індивідуальну інформацію надали 68 абонентам.

Завдячуючи тому, що наша бібліотека накопичила великі багатства книг та періодичних видань за минулі роки, вона користується популярністю, до нас приїздять наукові працівники, спеціалісти, аспіранти, студенти з Києва та інших міст України та країн СНГ.

Українська