Сектор молекулярно-генетичного аналізу та технологічної якості

Телефон: 
Ел. пошта: 

 

Завідуюча сектору
Григоренко Наталія Олександрівна, к.т.н., с.н.с.

 

Наукові співробітники:

Гонтаренко Світлана Миколаївна, к. с.-г. н.,  п.н.с.
Е-mail: sectorinvitro@gmail.com
Основні напрямки наукових досліджень

Петюх Григорій Павлович – провідний науковий співробітник 
Герасименко Ганна Миколаївна – науковий співробітник
Федоренко Ольга Сергіївна – молодший науковий співробітник 

Щербіна Ірина Вікторівна провідний фахівець
 

У секторі проводяться наукові дослідження направлені на вивчення сільськогосподарських рослин на геномному рівні з використанням сучасних молекулярно-генетичних методів. Впроваджуються інноваційні біотехнологічні методи, предметом яких є визначення генетично модифікованих рослин, а також розробка новітніх експрес діагностик для відбору високоадаптованих форм рослин. Розробляються нові методологічні підходи для оцінювання молекулярно-генетичного поліморфізму різних видів культурних рослин.

Основні напрямки наукової діяльності сектору:

  • Вивчення особливості експресії трансформованих генів, розроблення способів ідентифікації генетичних конструкцій та діагностики трансгенних рослин буряків та інших культур.
  • Вивчення теоретичних основ посухостійкості та способів оцінки рослин цукрових буряків, толерантних до дії посухи, з використанням біотехнологічних методів. Визначення молекулярно-генетичних маркерів для оцінки толерантності селекційних матеріалів цукрових буряків до умов водного дефіциту.
  • Створення нових вихідних селекційних матеріалів з елементами апоміксису у цукрових буряків та розробляння способів акумуляції та стабілізації елементів апозіготії у цукрових буряків.
  • Удосконалення методів дослідження молекулярно-генетичного поліморфізму вихідних селекційних матеріалів цукрових буряків. Дослідження селекційно-цінних ознак культури шляхом вивчення алельного стану мікросателітних локусів ліній цукрових буряків селекції ІБКіЦБ.
  • Дослідження молекулярно-генетичного поліморфізму на внутрішньовидовому рівні біоенергетичних культур для диференціації близько родинних об’єктів. Вивчення алельних варіантів МС-локусів при розрахунку генетичних дистанцій видів біоенергетичних культур.
  • Створення бази даних алельних варіантів мікросателітних локусів для ліній цукрових буряків та біоенергетичних культур селекції ІБКіЦБ НААН України.
  • Проведення досліджень сировини цукровмісних культур на предмет технологічної якості для переробляння у харчову продукцію.
  • Розробка технологій комплексного переробляння сорго цукрового з отриманням продуктів харчового та технічного призначення.

Методологія

– молекулярно-біологічні методи: методи виділення та очистки нуклеїнових кислот, методи полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), в тому числі з використанням RAPD- та SSR-аналізу, метод електрофоретичного розділення білків у агарозному гелі;
– розрахунково-порівняльні методи: встановлення генетичних дистанцій, кластеризація, розрахунок розміру алелів, індексу інформативності локусу (РІС), частот алелів та генотипів;
–методи з оцінки та доборів за цитологічними та цитоембріологічними тестами для прискорення та підвищення ефективності селекційного процесу;
– методи комплексного хімічного аналізу цукровмісної сировини.

Практичні рекомендації за результатами досліджень, які пропонуються до широкого використання

1. Для встановлення генетичної близькості диких видів роду Beta L., природних екотипів B. vulgarіs L. та експериментально створених селекційних зразків пропонується використовувати сформовані маркерні системи RAPD-праймерів з високою диференційною здатністю.
2. Для диференціації ліній цукрових буряків та порівняння їх генетичної структури пропонується використовувати аналіз поліморфних МС-локусів, з подальшою оцінкою генетичних дистанцій та проведення кластерного аналізу із залученням створеної бази даних алельних характеристик.
3. На основі аналізу поліморфних мікросателітних локусів рекомендуємоописувати генетичну структуру новостворених оригінальних ліній цукрових буряків вітчизняної селекції з метою захисту авторських прав та підвищення ефективності їх реєстрації.
4. Розроблений метод ідентифікації генетичних конструкцій в трансгенних рослинах цукрових буряків є універсальним і придатний для визначення трансгенних рослин будь-яких сільськогосподарських культур.

Розроблені за участю співробітників  методичні рекомендації:

            
 2007 рік

    Роїк М.В., Сиволап Ю.М., Петюх Г.П., Шаюк Л.В., Баб’яж А.І., Білоус Н.В. Визначення молекулярно-генетичного поліморфізму роду Beta L. з допомогою полімеразної ланцюгової реакції: Методичні рекомендації. – К.: ТОВ «ПоліграфКонсалтинг», 2007. - 27 с.  

          

 2008 рік

Петюх Г.П., Карачинська Н.В., Парфенюк А.І., Олійник Т.М. Ідентифікація генетичних конструкцій у трансгенних рослинах картоплі. Методичні рекомендації – Київ, Діа: 2008. – 20 с.

 2008 рік

 Роїк М.В., Чередничок О.І. Методичні рекомендації з оцінки та доборів за цитологічними та цитоембріологічними тестами в селекційному процесі для покращення біологічної якості насіння цукрових буряків. – Київ, Науковий світ: 2008. – 14 с.      

2012 рік  

Петюх Г. П., Сідєлєва І. А., Контурська О. О., Роїк М. В. Оцінка толерантності рослин цукрових буряків до умов водного дефіциту в культурі in vitro: Методичні рекомендації. – Київ, Науковий світ: 2012. – 13 с.

2015 рік

 Методичні рекомендації з визначення показників технологічної якості сорго цукрового

2018 рік
Л.А. Правдива, Н.О. Григоренко, І.І. Бойко, О.М. Ганженко, В.А. Сінченко. Методичні рекомендації з визначення якості сорго цукрового як сировини для харчової промисловості та виробництва біопалива. – Київ, ТОВ «ЦП «КОМПРИНГ», 2018. -22с.
2020 рік

М.В. Роїк, А.І. Баб”яж, О.І. Чередничок, Н.О. Григоренко. Молекулярно-генетичні дослідження поліморфізму біоенергетичних культур з допомогою полімеразної ланцюгової реакції. Методичні рекомендації. – Київ, 2020. -20с.
М.В. Роїк, О.І. Чередничок, А.І. Бабяж, О.В. Дубчак. Методичні рекомендації з ідентифікації регулярних та нерегулярних різновидів апозиготії у цукрових буряків. – Київ, 2020. -20с.

Підготовлені співробітниками  та затверджені Державні стандарти:

2008 рік: Кулік А., Нурмухаммедов А., Роїк М., Шаюк Л. Національний стандарт України. Буряки цукрові. Методи визначення молекулярно-генетичного поліморфізму. ДСТУ 4566:2006. – К.: Держспоживстандарт України. - 2008. – 12 стор.
2010 рік:

Петюх Г. П., Карачинська Н.В., Шаюк Л.В., Баб’яж А.І., Роїк М. В.Метод визначення живих змінених організмів у насіннєвому та рослинному матеріалі з використанням полімеразної ланцюгової реакції. ДСТУ 6056:2008. – К.: Держспожив-стандарт України. - 2010. – 22 стор
 

 

Організовані та проведені співробітниками конференції:

2009 рік: Друга міжнародна наукова конференція «Генетично модифіковані (біотехнологічні) рослини: перспективи використання та проблеми біобезпеки», - 6-8 жовтня 2009 року, Київ.

Патенти:

 

Карачинська Н.В., Петюх Г.П. Спосіб генетичної трансформації для сортів картоплі вітчизняної селекції: Патент на корисну модель № 21370. Зареєстровано в державному реєстрі патентів України на корисні моделі 15.03.2007.

 

Міжнародне стажування:

2006 рік: 

Петюх Г.П.: участь в міжнародному семінарі ”Holistic Foundations for Assessment and Regulation of Genetic Engineering and Genetically Modified Organisms”, який буде проведений в м.Тромсо, Норвегія (Tromsø, Norway) за організаційною підтримкою Норвезького Інституту Генної Екології (Norwegian Institute of Gene Ecology) з проходженням спеціального методичного курсу.

 

2019 рік

Григоренко Н.О., Бабяж А.І.: участь у міжнародній конференції 4th International Scientific Conference. Agrobiodiversity for Improve the Nutrition, Health and Quality of Human and Bees Life, (Nitra, Slovakia September 11-13, 2019)

 

Основні публікації.
1. Петюх Г.П., Подоба Ю.В., Подоба Л.В.Визначення стимуляції росту культури діазотрофних бактерій ексудатами проростків ячменю. Методичні рекомендації.- ІАБ УААН. – К.:Логос: 2004. – 13с.
2. Роїк М.В., Сиволап Ю.М., Петюх Г.П., Шаюк Л.В., Баб’яж А.І., Білоус Н.В. Визначення молекулярно-генетичного поліморфізму роду Beta L. з допомогою полімеразної ланцюгової реакції: Методичні рекомендації. – К.: ТОВ «ПоліграфКонсалтинг» : 2007. – 27с.
3. Баб’яж А., Карачинська Н., Петюх Г., Роїк М., Шаюк Л.. Національний стандарт України. «Буряки. Метод визначення живих змінених організмів в насінному та рослинному матеріалі з використанням полімеразної ланцюгової реакції». ДСТУ 6056: 2008.
4. Подоліч О.В., Ковальчук М.В., Литвиненко Т.Л., Кононученко О.В., Козировська Н.О., Петюх Г.П. Особливості колонізації in vitro рослин картоплі бактерією роду Pseudomonas sp. ІМБГ 163 // Агроекологічний журнал.- 2005.- №2.- с. 61-64
5. Карачинська Н.В. Трансгенні рослини картоплі в системі моніторингових досліджень / Н.В.Карачинська, Г.П. Петюх // Агроекологічний журнал. – 2006. – №4. – с.44–52.
6. Карачинська Н.В., А.І. Парфенюк, О.В. Подоліч, Г.П. Петюх Оцінка деградації ДНК з рослинних решток трансгенних рослин картоплі під впливом целюлозоруйнівних мікроорганізмів дерново-середньопідзолистого ґрунту // Наук. доп. Національного аграрного університету. – 2008. – №3. – 11с.
7. Роїк М.В., Сиволап Ю.М., Петюх Г.П., Шаюк Л.В., Баб’яж А.І., Білоус Н.В. Визначення молекулярно-генетичного поліморфізму роду Beta L. з допомогою полімеразної ланцюгової реакції: Метод. рекомендації. – К.: ТОВ «ПоліграфКонсалтинг», 2007. - 27 с.
8. Роїк М.В., Сиволап Ю.М., Шаюк Л.В. Молекулярно-генетичний поліморфізм Beta vulgaris L. та Beta maritimа L. // V Міжнародна наукова конференція «Геном рослин»: Зб. наук. статей. – Одеса: Інтерпринт, 2008. – С. 119-121.
9. Шаюк Л.В., Роїк М.В., Сиволап Ю.М. Використання молекулярних маркерів для уточнення систематики роду Beta L. // Науковий вісник Національного аграрного університету. Зб. наук. праць. – К.: Видавничий центр НАУ, 2007. – Т 116.- С. 290-293. 
10. Григоренко Н.О. Шляхи пошуку розширення асортименту продукції цукрової галузі України / Н.О. Григоренко, В.О. Штангеєв, Л.М. Хомічак, І.Г. Гріненко // Цукор України .- К. – 2016. - №6-7 (126-127). – С. 41-44.
11. Григоренко Н.О. Використання нетрадиційної рослинної сировини – сорго цукрового у цукровій промисловості / Н.О. Григоренко, В.О. Штангеєв, Л.М. Хомічак // Продовольчі ресурси: проблеми і перспективи. Зб. наук. праць за матеріалами IV Міжнародна науково-практична конференція. ІПР НААН України.-К., -2016: тези доповіді. – С.11-14.
12. Григоренко Н.О. Сорго цукрове (Sorghum saccharatum) та перспективні напрямки  його переробки / Н.О. Григоренко // Вісник харчової промисловості «Цукрова галузь» №5 серпень 2016. - С. 5-7.
13. Григоренко Н.О. Переробка відходів цукрового сорго (багаси) з метою отримання сорбентів / Н.О. Григоренко, Н.І. Штангеєва, Л.А. Купчик, Л.Й. Котинська // Цукор України .- К. – 2017. - №5(137). – С.33-35.
14. Григоренко Н.О. Переробка лігноцелюлозних відходів із цукрового сорго з отриманням мікропористих вуглецевих сорбентів / Н.О. Григоренко, Н.І Штангеєва, Л.А.Купчик, Л.Й. Котинська, Н.В. Сич // Журнал «Біоенергетика/Bioenergy». – К. – 2018. – № 1(11). – С.24-27.
15. N. A. GRYGORENKO. STORAGE TIME EFFECT ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL AND MICROBIAL QUALITY OF SORGHUM SACCHARATUM STEM JUICE. Наукові доповіді НУБіП України. 2018. №4(74). URL:
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/dopovidi2018.04.001/9996
16. Grygorenko N. Development of a method for obtaining sorbent from bagasse of sweet sorghum for neutralization of  soil contamination by heavy metal ions / N. Grygorenko, L. Kupchik, N. Stangeeva. Technology audit and production reserves, T.1, № 3(45), 2019. DOI: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2019.155537 , URL:http://journals.uran.ua/tarp/article/view/155537/166861
17. Hryhorenko, N., Husiatynska, N., Vakuliuk, P., Chibrikov, V. (2020). Improvement of technology for obtaining sugar-containing sorghum syrup with the use of membrane methods. Journal “Scientific Works of National University of Food Technologies”. 26(1). 142-152. http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/30943. DOI: 10.24263/2225-2924-2020-26-1-18.
18. Григоренко Н.О., Купчик Л.А., Роїк М.В., Штангеєва Н.І. (2020). Отримання сорбенту із відходів сорго цукрового для використання на забруднених Ca(II), Pb(II) на St(II) ґрунтах. Вісник аграрної науки. №1(802). С.81-88.
19. Купчик Л.А., Григоренко Н.О., Роїк М.В., Сич Н.В., Хохлов А.В., Антофій О.О. (2020). Способи одержання сорбентів із міскантусу та дослідження їх сорбційних властивостей щодо іонів Pb(II) на Cd(II). Вісник аграрної науки. №6(807). С.67-73.