ЖУРНАЛ "БІОЕНЕРГЕТИКА/BIOENERGY" № 1-2 (21-22) 2023 РОКУ

Сайт журналу: http://be.bio.gov.ua

Зміст

Філімонова Я. І., Ягольник О. О. Герої не вмирають!
Filimonova Y. I., Yagolnyk O. O. Heroes do not die

Роїк М. В., Кравчук В. І. Міскантус гігантеус: горизонти інноваційних досліджень
Roik M.V, Kravchuk V. I. Miscanthus giganteus: horizons of innovative research and implementation

Орлов С. Д., Нечипоренко Л. П., Ворожко С. П. Добір ліній вівса посівного (Avena sativa L.) з визначеним рівнем прояву біологічно-господарських ознак
Orlov S. D., Nechyporenko L. P., Vorozhko S. P. Selection of oat (Avena sativa L.) lines with a determined level of manifestation of biological and economic traits

Макух Я. П., Ременюк С. О., Різник В. М., Бондар С. О., Власенко С. І., Копчук К. М. Запаси продуктивної вологи в ґрунті за вирощування пшениці озимої
Makukh Ya.P., Remeniuk S. O., Riznyk V. M., Bondar S. O., Vlasenko S. I., Kopchuk K. M. Reserves of productive water in the soil for growing winter wheat

Дрига В. В., Доронін В. А., Кравченко Ю. А., Гончарук Г. С., Доронін В. В. Якість насіння проса прутоподібного залежно від року вегетації культури
Dryha V. V., Doronin V. A., Kravchenko Yu.A., Honcharuk H. S., Doronin V. V. The quality switchgrass depends on the year of vegetation of the culture

Гументик М. Я., Бордусь О. Ю. Удосконалення агротехнологічних умов вирощування павловнії в Лісостепу України
Humentyk M. Ya., Bordus O. Improvement of agrotechnical conditions of growing paulownia in the Forest Steppe of Ukraine

Ганженко О. М., Гончарук Г. С., Правдива Л. А. Формування продуктивності рослин сорго цукрового на ґрунтах з низьким рівнем родючості
Hanzhenko O. M., Honcharuk H. S., Pravdyva L. A. Productivity formation in sugar sorghum on the low fertility soils

Корнєєва М. О., Андрєєва Л. С., Вакуленко П. І. Оцінка продуктивності чоловічостерильних форм цукрових буряків залежно від їх структури та генетичного походження
Kornieieva M. O., Andrieieva L. S., Vakulenko P. I. Evaluation of the productivity of male sterile forms of sugar beet depending of different structure and genetic origin

Носов М. Г. Селекція гібридів сортових культур для отримання твердого біопалива
Nosov M. H. Breeding of sorghum hybrids for solid biofuel

Кирилко Я. О., Фучило Я. Д. Вплив виду садивного матеріалу на ефективність створення насаджень тополі в умовах Правобережного Лісостепу
Fuchylo Ya.D., Kyrylko Ya.O. Influence of the type of planting material on the efficiency of establishment of poplar plantations in the Right Bank Forest Steppe

Поліщук В. В., Коновалов Д. В. Підготовка насіння пшениці озимої до сівби
Polishchuk V. V., Konovalov D. V. Winter wheat seed treatment

Енергетична стратегія розвитку АПВ України – в центрі уваги вчених аграрників
The energy strategy of the development of the APV of Ukraine is in the center of attention of agricultural scientists

Ягольник О. О., Ягольник О. Г. Ялтушківській дослідно-селекційній станції ІБКІЦБ НААН України – 125
Yagolnyk O.O., Yagolnyk O.H. Yaltuskiv research and selection station IBKiTSB NAAS of Ukraine – 125

Ягольник О. О., Гументик М. Я. Біомаса рослин корисна і в окопах
Yagolnyk O.O., Humentik M. Ya. Biomass of plants is also useful in trenches

На міжнародній виставці інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків демонстрував свої здобутки й отримав відзнаку