Аспірантура

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН засновано в 1922 році, а в 30-х роках через потребу в кадрах вищої кваліфікації була відкрита аспірантура. 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я
про набір до аспірантури  та докторантури на 2024 рік

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України оголошує набір у 2024 р. до аспірантури для здобуття наукового ступеню доктора філософії за галуззю знань 20 – Аграрні науки та продовольство з таких спеціальностей:
201 – Агрономія (спеціалізації: загальне землеробство; агрохімія; селекція; насінництво; рослинництво);
202 – Захист і карантин рослин (спеціалізації: фітопатологія; гербологія; ентомологія).
До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.
Підготовка в аспірантурі Інституту здійснюється за рахунок:
-   коштів Державного бюджету України (якщо третій рівень вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету);
-      коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).
Іногороднім надається гуртожиток.

В інституті діє докторантура.
Підготовка наукових кадрів ведеться як за рахунок державного бюджету, за державним замовленням, так і за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб на умовах контракту.

Повідомлення про набір до аспірантури та докторантури на 2024 р

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ у 2024 році:
      ♦  в аспірантуру для здобуття наукового ступеня доктора філософії
      ​♦  в докторантуру для здобуття наукового ступеня доктора наук

Телефон для довідок: (044)275-53-66
Зав. аспірантурою Зацерковна Наталія Сергіївна, к.с.-г.н., п.н.с.
E-mail:
aspiranturaisb@ukr.net

РЕЄСТР АСПІРАНТІВ 2020-2021 рр..:
       ♦  які навчаються за спеціальністю 201 - Агрономія

       ♦  які навчаються за спеціальністю 202 - Захист і карантин рослин

РЕЄСТР АСПІРАНТІВ 2021-2022 рр..:
       ♦  які навчаються за спеціальністю 201 - Агрономія

       ♦  які навчаються за спеціальністю 202 - Захист і карантин рослин

РЕЄСТР АСПІРАНТІВ 2022-2023 рр..:
       ♦  які навчаються за спеціальністю 201 - Агрономія

       ♦  які навчаються за спеціальністю 202 - Захист і карантин рослин

 

ПОРЯДОК ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (PHD)

 

 

 

 

 

Українська