ДАНІ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ІНСТИТУТОМ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ, СИМПОЗІУМІВ, З’ЇЗДІВ, СЕМІНАРІВ ТА ІНШИХ ЗАХОДІВ, ОРГАНІЗОВАНИХ УСТАНОВОЮ У 2009 Р.

 

Тематика
навчання
Дата
проведення
Місце проведення
Контингент та
кількість
слухачів
Організації,
установи
залучені
до навчання
1 2 3 4 5
Міжнародні конференції, семінари
Міжнародна конференція «Результати роботи 14 циклу
програми Бетаінтеркрос за 2006-2008 рр.»
19.01.2009 Київ, ІЦБ
Присутні 38 чол. Вчені-селекціонери ІЦБ,
Росії, Сербії
УААН,
ІЦБ
Міжнародна регіональна конференція РФ «Інтен-сивна
технологія вироб-ництва цукрових буряків і шляхи її оптимізації»
19.02.2009
Росія,
м. Вороніж
Присутні 226 чол.
Керівники і спец. аграрних об’єд-нань, вчені РФ, ІЦБ
Обласні департаменти с/г виробництва,
«Август»
Круглий стіл «Захист посівів цукрових буряків від бур’янів» 16.03.2009 Москва
Присутні 46 чол.
Співробітники фірми, науковці
ІЦБ,
фірма «Август»
Олімпіада «Інтенсивна технологія вирощування цукрових
буряків. Круглий стіл.
17.03.2009
Салават,
Башкир-ська АР
Присутні 82 чол.
Агрономи буряко-сійних госпо-дарств Башкирії
ІЦБ,
фірма «Август»
Олімпіада «Інтенсивна технологія вирощування цукрових
буряків. Круглий стіл.
19.03.2009
Казань,
Татарстан
Присутні 74 чол.
Агрономи буряко-сійних госпо-дарств Татарстану
ІЦБ,
фірма «Август»
Регіональний міжнарод-ний семінар, круглий стіл
«Технологія виробництва цукрових буряків в умовах зрощення»
21-22.04.
2009
Азербайд-жан,
м. Біля-сувар
Присутні 58 чол.
Агрономи зони поливного буря-косіяння Азербай-джана у
басейні рік Кура і Аракс
«Ема»,
ІЦБ
Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в
технології цукру як основа зниження ресурсовитрат у виробництві»
3-4.06.2009
м. Курськ,
Російський НІІ цукрової промисло-вості
Присутні 180 чол.
Відповідальні працівники уряду, міністерств, нау-кові
працівники і спеціалісти буря-коцукрових ком-паній Росії, Украї-ни, Білорусі,
Мол-дови, Германії, Польщі, Франції
Мінсільгосп. Росії,
Російський НІІ цукрової промисловості, ІЦБ
Міжнародний семінар «Інтенсивна технологія вирощування
цукрових буряків»
24.09.2009 Київ. обл., Білоцерків-ський р-н, Терезіно Присутні 116 чол. Науковці і спец. України, Росії і
Азербайджану
ІЦБ,
БАС
Міжнародна конференція «Енергія з біомаси» 25.09.2009
м. Київ,
НАН
Присутні 145 чол. Науковці, вироб-ники з переробки біомаси
в енергію, керівники і спец. Мінагроролітики
Інститут теплофізики
НАН,
УААН
Міжнародна конференція «Генетично модифіковані
(біотехнологічні) рослини
6-8.10.2009
м. Київ,
ІЦБ
Присутні 92 чол.
Спеціалісти Мін-агрополітики, науковці УААН, НАНУ, Росії,
Білорусі
УААН,
ІЦБ
Міжнародна конференція
«Оптимізація вирощу-вання озимих зернових, ріпаку, сої,
цукрових буряків»
18 – 20.11.
2009 р.
м. Ялта
Присутні 38 чол.
Представники міністерств сільського господарства України,
Росії, Білорусі, Казахстану, Азербайджану
ІЦБ УААН,
фірма «Август»
Міжнародний українсько-російський семінар «Інтенсивні
технології вирощування цукрових буряків, кукурудзи, сої, ріпаку за умов змін
клімату»
2.12.2009 м. Харків Присутні агрономи господарств Ставроп. краю, Оренбурзької,
Пензенської, Воронезської обл., фахівці Харківської, Полтавської, Кіровоград.
обл.
ІЦБ УААН,
фірма «Август»,
фірма «Трігон»
Всеукраїнські конференції, семінари
Круглий стіл (всеукраїнський). «Стан та перспективи
розвитку галузі буряківництва»
20-22.01.
2009
Київ, ІЦБ
Присутні 95 чол.
Провідні вчені України, керівни-ки і спеціалісти
науково-дослідних установ
УААН,
ІЦБ
Агроолімпіада України «Інтенсивна технологія виробництва
цукрових буряків». Тести підготовлені ІЦБ
27.02.2009
Київська обл., Обу-хів. р-н,
готель
«Трипілля»
Присутні 72 чол.
Гол. агрономи аграрних об’єд-нань України, спеціалісти з
Росії, Білорусі
ІЦБ,
Укрцукор,
«Август»,
Укррос
«Сучасні біотехнології – в селекційний процес»
24-25.03.
2009
м. Одеса,
Селекцій-но-гене-тичний інститут
Присутні 50 чол.
Директори та за-ступники дирек-торів інститутів, провідні
спец. з рослинництва
Південний біотехнологіч. центр УААН,
Нац. центр на-сіннєзнавства та сортовивчення УААН, ІЦБ
Круглий стіл «Технологія захисту цукрових буряків від
шкідників та хвороб»
11.03.2009
м. Київ,
ІЦБ
Присутні 56 чол.
Спеціалісти, нау-ковці державних підприємств
ІЦБ
Всеукраїнська нарада «Про підвищення ефективності
вирощування цукрових буряків в умовах 2009 р.»
29.05.2009
м. Київ,
ІЦБ
Присутні 120 чол.
Відповідальні працівники Мінагрополітики, науковці,
керівни-ки і спеціалісти с/г підприємств, цукрових заводів
Мінагро-політики,
ІЦБ
Всеукр. круглий стіл «Інтенсивна технологія виробництва
цукрових буряків»
24.07.2009
Дніпропет. обл., Си-нельников. р-н,
об’єднання «Агро-союз»
Присутні 338 чол. Керівники і спец. обл. і район.
уп-равлінь, базових підприємств, фермери, науковці
Мінагро-політики,
ІЦБ
Всеукр. семінар «Захист с/г рослин від шкідників і хвороб» 4.09.2009 м. Вінниця Присутні 205 чол. Керівники і спец. райупр. АПК, базових
підпр., науковці, фермери
Мінагро-політики,
Вінницька обл-держадміністр.,
ІЦБ
Всеукр. науково-практич. конференція «Особливос-ті якості
цукр. буряків врожаю 2009 р. Оптиміза-ція техн. процесів – підвищення
ефективності виробництва»
24.09.2009
м. Київ,
фірма «Кристал»
Присутні 25 чол. Заст. директорів по сировині цукрових
заводів і головні технологи заводів
ІЦБ,
ПК Університету харчових технологій
Всеукр. нарада з питань насінництва с.-г. культур 25.09. 2009 Сумська обл., пгт Сад. На базі підпр. «Суми – насіння» Присутні 70 чол. Перші заст. нач. обл. с.-г. управ.,
керівн. інспекцій обл. представ., науковці
ІЦБ,
Мінагро-політики,
УААН
Обласні семінари
Обласний семінар
«Підсумки та перспективи розвитку галузі буряківництва у
2009 р.»
14.01.2009 Винницька обл., Хмельник
Присутні 62 чол.
Керівники і спеціалісти області
ІЦБ,
«Астарта»
Обласний семінар
«Інтенсивна технологія виробництва цукрових буряків у 2009
р.»
27.01.2009
Полтава,
облдержад-міністрація
Присутні 86 чол.
Керівники і спеціалісти області
ІЦБ,
«Астарта»
Обласний круглий стіл «Інтенсивна технологія виробництва
цукрових буряків»
5.02.2009 Вінницька обл., Бра-гілівський цукр. завод
Присутні 60 чол.
Керівники і спец. районів, базових господарств, фермери
ІЦБ,
облдержадмі-ністарція
Обласний семінар «Інтенсивна технологія виробництва
цукрових буряків»
11.02.2009
Тернопіль-ська обл.,
Дубно,
цукр. завод
Присутні 98 чол.
Керівники і спец. районів, базових господарств, фермери
ІЦБ,
об’єднання «Кристал»
Перспективи розвитку бурякоцукрового виробництва
16-20.02.
2009
Хмель-ницька обл.
Городоць-кий р-н,
с. Сатанів
Присутні 115 чол.
Нач. та спец. районних управ-лінь, керівники господарств
всіх форм власності
Облдержад-міністрація,
ІЦБ
Результати досліджень з технології виробництва цукрових
буряків
22.06.2009
Тернопіль,
Подільська
ДСС
Присутні 56 чол.
Керівники, спец., науковці обл. досл. станцій
УААН,
ІЦБ
Інтенсивна технологія виробництва цукрових буряків в
умовах 2009 р.
23.06.2009
Тернопіль,
Подільська
ДСС
Присутні 97 чол. Керівники і агро-номи буряко-сіючих
госп., спец. системи захисту рослин
ІЦБ,
обл. управління
сільського госп.
Інтенсивна технологія виробництва цукрових буряків 25.06.2009 Полтавська обл., Весе-лоподіль-ська ДСС Присутні 97 чол. Керівники і спец. бурякосійних госп.,
агрономи з захисту рослин, фермери
Облуправління сільського господарства,
ІЦБ
Інтенсивна технологія догляду за рослинами цукрових
буряків в умовах 2009 р.
3.07.2009
Вінницька обл., Ка-линів. р-н,
Уладівська ДСС
Присутні 82 чол. Керівники і спец. обл. упр., район. упр.,
базових підприємств, фермери, науковці
Облуправління сільського господарства,
ІЦБ
Інтенсивна технологія збирання цукрових буряків 27.08.2009
Київ. обл.,
Кагар. р-н,
ФГ «Широ-коступ»
Присутні 128 чол. Керівники і спец. облупр. і райупр. АПК,
базових підприємств, науковці, фермери
Київське обл. управління АПК,
ІЦБ
Основний обробіток ґрунту під цукрові буряки урожаю 2010
р.
4.09.2009 м. Кірово-град Присутні 105 чол. Спец. облупр. та райупр., базових
підприємств, науковці, фермери
Кіровоградське обл. управління АПК,
ІЦБ
Районні семінари
Підготовка грунту і сівба цукрових буряків в умовах 2009
р.
30.03.2009
Васильків
Київської обл.
Присутні 30 чол.
Представники бурякосіючих господ., фірм по постачанню МТС
ІЦБ,
райдержад-міністрація
Підготовка грунту і сівба цукрових буряків в умовах 2009
р.
31.03.2009
Фастів
Київської обл.
Присутні 32 чол.
Представники бурякосіючих господ., фірм по постачанню МТС
ІЦБ,
райдержад-міністрація
Інтенсивна технологія виробництва цукрових буряків в
Обухівському, Кагарлицькому, Миронівському районах
7.04.2009
Київ. обл.,
Кагарлиць-кий р-н,
с. Бурти,
агроф. «Пе-ремога»
Присутні 76 чол.
Спеціалісти господарств, агрономи з захисту рослин,
фермери
ІЦБ,
райдержад-міністрація
Інтенсивна технологія виробництва цукрових буряків 8.04.2009
Київ. обл.,
Васильків. р-н, с. Ко-валівка
Присутні 52 чол.
Керівники і спе-ціалісти району, підприємств, фермери
ІЦБ,
райдержад-міністрація
Кущовий семінар «Технологія виробництва цукрових буряків» 14.04.2009
Київська обл.,
Володарка
Присутні 108 чол.
Керівники і спец. Володарського, Тетіївського,
Ста-вищанського р-нів
Облуправління сільського господарства,
ІЦБ
Кущовий семінар «Технологія сівби та догляду за посівами
цукрових буряків»
23.04.2009 Київська обл., Ка-гарлицький р-н, цукро-вий завод
Присутні 92 чол.
Керівники і спец. Кагарлицького, Миронівського,
Обухівського р-нів
Облуправління сільського господарства,
ІЦБ
Кущовий семінар «Технологія догляду за посівами цукрових
буряків в умовах 2009 р.»
5.05.2009
Київ. обл.,
Кагар. р-н.,
ФГ «Широ-коступ»
Присутні 78 чол.
Керівники і спец. районів, фермери
ІЦБ,
Київське обласне управління АПК
Кущовий семінар
«Технологія догляду за посівами цукрових буряків в умовах
2009 р.»
7.05.2009
Черкаська обл., Хрис-тинів. р-н.,
Верхнячка
Присутні 86 чол.
Керівники і спец. районів, фермери
ІЦБ,
Черкаське
обласне управління АПК
Кущовий семінар
«Технологія догляду за посівами цукрових буряків в умовах
2009 р.»
8.05.2009
Сумська обл.,
Іванівська ДСС
Присутні 64 чол.
Керівники і спец. районів, фермери
ІЦБ,
Іванівська ДСС
Догляд за посівами цукрових буряків, захист від бур’янів 13.05.2009 Полтавська обл., Ланський цукр. завод Присутні 32 чол. Гол. агрономи, агрономи по захисту рослин
ІЦБ,
Август
Догляд за посівами цукрових буряків, захист від бур’янів 14.05.2009
Полтавська обл.,
Котельва
Присутні 19 чол. Гол. агрономи, агрономи по захисту рослин
ІЦБ,
Август
Кущовий семінар «Технологія захисту рослин цукрових
буряків від шкідників і хвороб»
30.07.2009 Кагарлиц., Миронів., Обухів., Рокитнян. р-ни Київ. обл.
Присутні 86 чол.
Керівники і спец. райуправлінь, бурякосійних підприємств,
фер-мерських господ.
Райдержадмі-ністрації,
ІЦБ