ДАНІ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ІНСТИТУТОМ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ, СИМПОЗІУМІВ, З’ЇЗДІВ, СЕМІНАРІВ ТА ІНШИХ ЗАХОДІВ, ОРГАНІЗОВАНИХ УСТАНОВОЮ У 2008 Р.

 

Тематика
Дата проведення
Місце
проведення
Контингент
та
кількість
слухачів
Організації,
установи
залучені
до
навчання

1

2

3

4

5

Міжнародні
конференції, семінари

Тринадцята
міжнародна конференція за програмою «БЕТАІНТЕРКРОС»
18.01.2008
м.
Київ
Присутні
27 чол.
Учасники
програми
ІЦБ,
Інститут
корене-плідних куль-тур (Умань),
Інститут
м. Нові Сад (Сербія),
фірма
КВС (Німеччина)
Міжнародна
конференція
(Україна-Росія)
«Сучасні
інтенсивні технології вирощування цукрових буряків»
23.01.08
м.
Київ
Присутні
120 чол.
Директори
і головні агрономи агрооб’єднань:
Астарма,
Прод-інвест і т.д. З Росії (Краснодарськ.
і
Ставроп. кр.)
ІЦБ,
Астарма
Круглий
стіл
(Україна-Росія)
«Сучасні
інтенсивні технології вирощування цукрових буряків»
24.01.08
м.
Київ
Присутні
120 чол.
Директори
і головні агрономи агрооб’єднань:
Астарма,
Прод-інвест і т.д. З Росії (Краснодарськ.
і
Ставроп. кр.)
ІЦБ,
Астарма
Круглий
стіл: «Інтенсивна технологія вирощування цукрових буряків в умовах 2008 р.»
14.02.2008
м.
Москва,
Централь-ний
офіс фірми «Августа»
Присутні
38 чол.
Керівники
і спе-ціалісти структур фірми «Августа»
ІЦБ,
фірма
«Августа»
Міжнародна
конференція «Особливості вирощування цукрових буряків в умовах Башкортостану»
15.02.2008
Башкир-ська
АР,
м.
Салават
Присутні
280 чол.
Керівники
і спе-ціалісти аграрного сектору і цукрових заводів
ІЦБ,
Мінсільгосп. Башкирської АР
Міжнародна
науково-практична конференція «Перспективи буряківництва в Україні»
12.03.2008
м.
Київ,
ІЦБ
Присутні
350 чол.
Керівники
і спец. з виробництва цукрових буряків підприємств буря-косійних облас-тей,
фермери, наукові праців-ники ІЦБ, пред-ставники фірм з постачання
хім.-препаратів, керів-ники і спеціалісти фірми Байєр
Фірма
Байєр,
ІЦБ
Респ.
семінар у Білорусі
«Інтенсивна
технологія виробництва цукрових буряків»
26-27.06.
2008
Гроднен-ська
обл.
Коопера-тив
«Обу-хівське»
Присутні
223 чол. Керівники і спец. мін с. гос-ва, обласної і район-них організацій та
передових базо-вих бурякосійних господарств
Міністерство
сільського господарства Білорусі,
ІЦБ
Міжнародна
наукова конференція «Теоретичні основи і сучасні методи створення
однонасінних гібридів цукрових буряків»
29.07.2008
м.
Київ,
ІЦБ
Присутні
96 чол.
Науковці
України, Росії, Білорусі, Молдови
ІЦБ
Міжнародна
конференція «Технические культуры в современном сельском хозяйстве»
7-8 серпня
2008 р.
м.
Белць,
Республіка
Молдова
Присутні
120 чол.
Наукові
праців-ники з буряків-ництва і представ-ники комерційних структур
Мін.
с. г. і харч. пром. Респ. Молдова,
Інститут
польо-вих культур «Селекція», ІЦБ
Міжнародний
семінар «Качество сахарной свеклы урожая 2008 года. Пути обеспечения
эффек-тивной переработки свек-лы и повышения качества готовой продукции»
26 серпня 2008 р.
м.
Київ
Присутні
163 чол. Спеціалісти з бу-ряківництва буря-косійних облас-тей, науковці і
представники комерційних структур
Укрцукр,
ІЦБ
Всеукраїнські конференції,
семінари
Всеукр.
науково-практичний семінар «Технологія виробництва цукрових буряків»
8.02.2008
м.
Київ,
ЗАТ
«Кристал»
Присутні
62 чол.
Керівники
і спе-ціалісти з вирощу-вання цукрових буряків на цукрових заводах
ІЦБ,
ЗАТ
«Кристал»
Всеукр.
конференція «Особливості вирощування цукрових буряків в умовах 2008 р.»
12.02.2008
м.
Київ,
Пуща-Водиця
Присутні
300 чол.
Керівники
і спе-ціалісти областей, районів, фермери, науковці
ІЦБ,
Мінагро-політики,
«Сінгента»
Всеукраїнська
нарада з питання вирощування і переробки цукрових буряків з високими якісними
показниками
5.03.2008
м.
Київ,
ІЦБ
Присутні
250 чол.
Керівники
і спец. с/г підприємств, заст. дир. по сиро-вині і зав. сиро-винних
лаборато-рій цукрових за-водів, заст. на-чальників облас-них і районних
управлінь АПК, спеціалісті Мінаг-рополітики і НАЦУ «Укрцу-кор», фермери,
наукові праців-ники ІЦБ
Мінагро-політики,
ІЦБ,
НАЦУ
«Укрцукор»
Науково-практична
конференція «Рослини – бур’яни та ефективність системи захисту посівів с.-г.
культур»
14.03.2008
м.
Київ,
ІЦБ
Присутні
72 чол.
Спеціалісти
гербологи, вчені НДІ, вузів і системи УААН
УААН,
НАУ,
ІЦБ
Всеукр.
семінар «Стан та перспективи розвитку бурякоцукрової галузі»
27.03.2008
м.
Київ,
Університ.
харчової промислов.
Присутні
200 чол.
Керівники
і спец. обл. і районних управлінь, цукров. заводів, фермери
Мінагропо-літики,
Укрцукор,
ІЦБ
Круглий
стіл УААН «Про модель інноваційного провайденгу на прикладі мережі ІЦБ УААН»
4.07.2008
м.
Київ,
ІЦБ
Присутні
115 чол.
Президія,
співро-бітники УААН, науковці ІЦБ, Інституту інноваційного провайденгу
УААН,
ІЦБ,
ІІП
Координаційно-методич-на
рада «Про виконання науково-технічної програми у 2008 р».
10.07.2008
м.
Вінниця
ОДСС
Присутні
62 чол.
Науковці
обласних ДСС, АПВ системи УААН та ІЦБ
ІЦБ,
Вінницька
ОДСС
Науково-технічна
конференція цукровиків України «Підвищення конкурентоспроможності цукрового
виробництва»
5-6.08.2008
м.
Київ,
Націон.
універс. харчових технологій
Присутні
150 чол.
Представники
науки, виробниц-тва цукр. буряків, цукрових заводів
ІЦБ,
Укрцукор,
Нац.
університ.
харчових
технологій
Всеукр. День поля. Інтенс. технологія і комплекс
машин
для збирання цукр. буряків
3.10.2008
Полтавська
обл. Лох-вицький
цукр.
завод
Присутні
165 чол.
Керівники
і спец. наукових установ, обласних буряко-вих зон України
Мінагрополіти-ки,
ІЦБ,
Облдерж-адміністрація
Обласні семінари
Обласний
семінар «Інтенсивні технології ви-робництва цукрових буря-ків і сої в
Київській обл.»
18.03.2008
Київська
обл.,
смт.
Чабани
Присутні
120 чол.
Керівники
і спеці-алісти госпо-дарств, фермери, спеціалісти обл. і райуправлінь с.-г.
Київське
обл. управління с.-г.,
ІЦБ,
Інститут
землеробства
Інтенсивна
технологія виробництва цукрових буряків
20.03.2008
Хмельницька
обл.,
Теофіпіль-ський
р-н,
с.
Святець
Присутні
136 чол.
Керівники
і спеці-алісти обласного, районних управ-лінь, цукрових заводів
Облдержадмі-ністрація,
ІЦБ,
Укрцукор
Обласний
семінар «Догляд за посівами цукрових буряків в умовах 2008 р.»
14.05.2008
Київ.
обл.,
Кагарл.
р-н
с.
Бурти,
агрофірма
«Перемога
Присутні
112 чол.
Нач.
райупр., гол. спец., агрономи з захисту рослин, спец. цукр. завод.
Київське
гол. управління
агропромисло-вого
розвитку, ІЦБ
Інтенсивна
технологія догляду за посівами цукрових буряків в умовах 2008 р.
22.05.2008
Вінницька
обл.
Калинів-ський
р-н,
Козятин-ський
р-н,
Погребищенський
р-н
Місце
проведенняПогребище
Присутні
106 чол.
Спеціалісти
райуправлінь і головні агрономи та агрономи із захисту рослин господарств,
фермери
ІЦБ,
облуправління
 

Технологія
захисту цукрових буряків і інших культур від бур’янів, шкідників і хвороб у
2008 р.

27.05.2008
Київська
обл.
Білоцерків-ський
р-н,
Рокитнян-ський
р-н,
Богуслав-ський
р-н
Місце
проведенняРокитне
Присутні
92 чол.
Спеціалісти
райуправлінь і головні агрономи та агрономи із захисту рослин господарств,
фермери
ІЦБ,
облуправління
 

Кущовий
семінар «Ефективний захист посівів с.-г. культур: цукрових буряків,
соняшнику, ріпаку, сої, кукурудзи від бур’янів в умовах весни 2008 року»

30.05.2008
Кіровоградська
обл.
Устинів-ський
р-н,
с.
Седнєве
Присутні
76 чол.
Агрономи
господарств та служби захисту рослин області
ІЦБ,
облуправління
 

Обласний
семінар «Проблеми і особливості вирощування цукрових буряків за інтенсивною
технологією у 2008 році»

4.07.2008
Тернопіль-ська
обл.
Подільська
обласна дослідна станція
Присутні
162 чол.
Керівники
і спец. області і районів, базових госпо-дарств, фермери
Облдержадмі-ністрація,
ІЦБ
Кущовий
семінар Вінницької і Київської обл. «Інтенсивна технологія догляду за
посівами цукрових буряків в умовах 2008 р.»
4.07.2008
м.
Біла Церква,
БЦДСС
Присутні
146 чол. Керівники і спец. обласних, районних управлінь, базових
підпри-ємств, фермери
Облдержадмі-ністрації,
ІЦБ
Інтенсивна
технологія збирання цукрових буряків
14-15.08.
2008
Вінницька
обл., обл-держадмін.
Присутні
115 чол.
Керівники,
спец. вироб. цукр. бур.
ІЦБ,
Вінницьке
обл. упр. сільс. госп.
Технологія
збирання цукр. буряків в умовах 2008 р.
19-20.08.
2008
Київ.
обл.,
Кагарл.
р-н
цукр.
завод
Присутні
110 чол.
Керівники
і спец. аграрного сектору
ІЦБ,
Київське
обл упр. сільс. госп.
Сучасні
технології збирання цукр. буряків
27-28.08
2008
Черкаська
обл.,
«Укррос»
Присутні
керівни-ки і спец. області із вироб і пере-робки цукр. бур.
ІЦБ,
Укррос,
облдержадмін.
Збирання
цукр. буряків і основний обробіток грунту під урожай 2009 р.
8.10.
2008
Тернопіль-ська
обл.
Обл.
досл. станція
Присутні
90 чол. Керівники і спец.
із
вироб і пере-робки цукр. бур.
ІЦБ
Облдерж-адміністрація
Районні семінари
Інтенсивна
технологія вирощування цукрових буряків
20.02.2008
Вінницька
обл., Вин-ницький
р-н,
Турбів-ський цукр. завод
Присутні
48 чол.
Керівники
і спе-ціалісти госпо-дарств
ІЦБ,
райдержад-міністрація
Кущовий
семінар «Інтен-сивна технологія вироб-ництва цукрових буряків»
21.03.2008
Черкаська
обл., с. Маньківка
Присутні
62 чол.
Фермери,
спец. господарств, цукрових заводів
Жашківська,
Маньківська
райдержадмін.,
ІЦБ
Кущовий
семінар «Інтен-сивні технології вирощу-вання цукрових буряків і сої»
2.04.2008
«Астарта»,
Полтавська
область
Присутні
58 чол.
Керівники
і спеціалісти господарств
«Астарта»,
ІЦБ,
Глобінська,
Шишацька
рай-держадміністр.
Технологія
сівби цукрових буряків в умовах 2008 р.
8.04.2008
Київс.
обл.,
Кагарлиць-кий
р-н,
с.
Шубівка,
ПП
«Ши-рокоступ»
Присутні
86 чол.
Спец.
господарств Кагарлицького, Миронівського, Рокитнянського р-нів, фермери
Кагарлицьке
управління агропромисло-вого розвитку,
ІЦБ
Технологія
сівби та догляду за посівами цукрових буряків
10.04.2008
Вінницька
обл., Гайсин,
райуправл.
Присутні
92 чол.,
Спец.
господарств Гайсинського, Тульчинського р-нів, фермери
Гайсинське
управління агропромисло-вого розвитку,
ІЦБ
Якісна
сівба цукрових буряків – запорука високого врожаю
15 – 16.04.
2008
Полтавська
обл., Глобіно, райдержад.
Присутні
78 чол.
Гол.
спец. райупр. Глобінського, Ко-зелецького., Семе-нівського р-нів та госп.,
фермери
Глобінське
управління агропромисло-вого розвитку,
ІЦБ
Технологія
сівби та догляду за посівами цукрових буряків в умовах 2008 р.
22 – 23.04.
2008
Черкаська
обл., Жашків, цукр. завод
Присутні
105 чол.
Гол.
спец. Жаш-ківського, Мона-стирищінського, Маньківського р-нів, підприємств та
базових госпо-дарств, фермери
Жашківське
управління
агропромисло-вого розвитку,
ІЦБ
Інтенсивна
технологія вирощування цукрових буряків в умовах 2008 р.
28 – 29.04.
2008
Житомир-ська
обл., Попільня, цукр. завод
Присутні
76 чол.
Гол.
спец. Попіль-нянського, Ру-жинського, Анд-рушівського р-нів, підприємств та
базових господ., фермери, науковці
Попільнянське
управління
агропромисло-вого розвитку,
ІЦБ
Система
догляду за посівами цукрових буряків
30.04.2008
Доброве-личків.
р-н
Кірово-град.
обл..
Присутні
36 чол.
Керівники
і спец. госп., менеджери обслугов. фірм
ІЦБ,
райдержадміні-страція
Система
догляду за посівами цукрових буряків
6.05.2008
Велико-олександр.
р-н Кірово-град. обл.
Присутні
42 чол.
Керівники
і спец. госп., нач. район. служб, обсл. АПК,
менеджери
фірм
ІЦБ,
райдержадміні-страція
Система
догляду за посівами цукрових буряків
12.05.2008
Вінницьк.
р-н,
Він-ницьк. обл.
Присутні
39 чол.
Керівники
і спец. госп., нач. район. служб, обсл. АПК,
менеджери
фірм
ІЦБ,
райдержадміні-страція
Кущовий
семінар «Догляд за посівами цукрових буряків в умовах 2008 р.»
20.05.2008
Полтавська
обл.
Шишаків-ський р-н, Великобо-чичківський р-н,
Глобінський р-н
Місце
проведенняШишаки
Присутні
128 чол.
Спеціалісти
райуправлінь і головні агрономи та агрономи із захисту рослин господарств, фермери
ІЦБ,
Фірма
«Астарта»

Особливості
догляду за посівами цукрових буряків в умовах 2008 р.». Кущовий семінар
Кагар-лицького, Миронівського, Рокитнянського районів Київської області

31.07.2008
с.
Шубівка
Кагарлиць-кого
р-ну Київської обл.
Присутні
104 чол.
Спеціалісти
рай-управлінь, підпри-ємств із захисту рослин, головні агрономи, інжене-ри,
фермери, представники цукрових заводів, інофірм
ІЦБ,
райдержадмі-ністрації
Збирання
цукр. буряків в умовах 2008 р.
10-11.09.
2008
Київська
обл., Кагарл. цукр. завод
Присутні
75 чол.
Керівники
і спец
із
вироб і пере-робки цукр. бур.
ІЦБ,
Райдерж-адміністрація
Технологія
і комплекс машин для збирання цукр. буряків
21.09.
2008
Черкаська
обл., Жаш-ківський цукр. завод
Присутні
80 чол.
Керівники
і спец.
із
вироб і пере-робки цукр. бур.
ІЦБ,
Райдерж-адміністрація
нтенсивна
технологія збирання цукр. буряків
16.10.08 2008
Київська
обл. Шам-раївський цукр. завод
Присутні
85 чол.
Керівники
і спец.
із
вироб і пере-робки цукр. бур.
ІЦБ,
Райдерж-адміністрація