Лабораторія біотехнології

Ел. пошта: 

 

Завідуюча лабораторії
Войтовська Вікторія Іванівна, к. с.-г. н., с.н.с.
E-mail: 
vvojtovska6@gmail.com

Співробітники:

Левченко Анатолій Миколайович – старший науковий співробітник
Коцар Марія Олександрівна – науковий співробітник
Потапович Ольга Андріївна – науковий співробітник
Недяк Тетяна Миколаївна – науковий співробітник
Кіряков Юрій Дмитрович – головний фахівець
Єндружієвська Любов Павлівна – фахівець

Основні напрямки наукових досліджень

Клональне мікророзмноження нішевих культур та створення нових вихідних форм за використанні біотехнологічних методів

Основні наукові розробки:

Войтовська В.І., Сторожик Л.І.,  Любич В.В., Третьякова С. О. Вегетативне розмноження сорго цукрового і зернового : метод. рек. Нац. акад. аграр. наук України, УНУС.  Умань.  2019. С. 17.

Патент на корисну модель № 76600, Україна. Спосіб клонального мікророзмноження сорго цукрового / Войтовська В.І., Курило В. Л., Сторожик Л. І., Недяк Т. М.  (ІБКіЦБ НААН, Україна). – Заяв. № U 201207524 від 20.06.2012; Опубліковано 10.01.2013, Бюл. «Промислова власність». – № 1.

Войтовська В.І., Сторожик Л.І., Терещенко І.С. Визначення дії алелопатично-активних речовин рослин та післяжнивних решток сорго цукрового в агрофітоценозах сільськогосподарських культур Методичні рекомендації, Видавничо-поліграфічний центр «Візаві»,  2021, 20 с.

Публікації :      Публікації науковців

Послуги, що надаються:

  • Клональне мікророзмноження сільськогосподарських культур в культурі in vitro
  • Укорінення матеріалу та його адаптація 
  • Проведення цитологічних досліджень
  • Отримання калюсу за використанні різних експлантів
  • Поліплоїдизація матеріалу
  • Отримання толерантно-стійких форм сільськогосподарських культур до біотичних і абіотичних чинників
  • Використання культури андрогенезу та гіногенезу для створення гомозиготних форм культур