Науково-організаційний відділ та аспірантури

Телефон: 
Ел. пошта: 

 

У відділ входить 

Співробітники відділу:

Зав. аспірантурою Зацерковна Наталія Сергіївна, к.с.-г.н., п.н.с.
Тел.: 
(044)275-53-66; E-mail: 
aspiranturaisb@ukr.net

Юсупова Ольга Яківна – фахівець
Кульчицька Ольга Іванівна – фахівець

 

Основні напрями діяльності:

 Відділ надає методичну допомогу науковим підрозділам Інституту, науковим установам співвиконавцям з формування наукової документації.

 
 Відділ організовує:

  • формування наукових проектів, усіх видів планів науково-дослідних робіт, а саме проектів програм наукових досліджень (ПНД) НААН, перспективних і річних планів НДР ІБКіЦБ, робочих програм проведення польових, лабораторних досліджень, технічних завдань на виконання наукових досліджень;
  • складання всіх видів наукових звітів: інформаційних, проміжних з виконання планів НДР, заключних про результати завершених наукових розробок;
  • державну реєстрацію планів і звітів в УкрІНТЕІ з отриманням реєстраційних і облікових карток;
  • експертизу наукових проектів та завдань, планів, наукових звітів експертними комісіями НААН та НАНУ;
  • перевірку стану виконання завдань ПНД НААН і планів НДР ІБКіЦБ;
  • формування різних видів актів приймання та здачі наукової продукції;
  • апробацію і освоєння наукових розробок.

 Відділ готує проекти планів роботи Вченої ради Інституту, координаційно-методичних рад з ПНД НААН, організовує проведення засідань цих рад, контролює виконання їх рішень.
 Відділ спільно з науковими підрозділами готує пропозиції щодо планів підвищення кваліфікації наукових співробітників та науково-технічного персоналу.

Завдання відділу:
• Участь в організаційних заходах з питань планування фундаментальних і прикладних наукових досліджень, відбору і затвердження завдань другого рівня ПНД НААН, їх реєстрації та обліку (в УкрІНТЕІ), поточного контролю за виконанням, оцінювання отриманих результатів і приймання завершених наукових досліджень.
• Ведення договорів з установами-співвиконавцями на виконання науково-дослідних робіт (НДР) та реєстрація актів завершення НДР згідно з цими договорами.
• Збір, аналіз та узагальнення інформації за окремими напрямами досліджень, що виконуються науковими підрозділами Інституту за договірними тематиками зі сторонніми організаціями.
• Участь у наданні організаційної і методичної допомоги у проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, інших заходів Інституту.

Відділ аспірантури:
• Здійснює організаційне забезпечення роботи атестаційних комісій.
• Розробляє проекти річних планів підготовки наукових кадрів. Здійснює прийом до аспірантури та докторантури Інституту.
• Здійснює прикріплення здобувачів до аспірантури та докторантури.
• Організує і контролює навчання аспірантів та докторантів, затвердження тем дисертаційних робіт, складання індивідуальних планів робіт та їх виконання, проведення атестацій.
• Організує підготовку та прийом кандидатських іспитів від аспірантів та здобувачів.